KDO IN KAJ ZA MLADE

Urad RS za mladino

Eno ključnih področij delovanja Urada je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in programov za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. Preko sofinanciranje programov za mlade se vzpodbuja udejstvovanje mladih ter prispeva h koriščenju mladinske infrastrukture. več »

Mladinska Mreža MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Mreža MaMa s svojim delovanjem:

  • povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela
  • zastopa skupne interese članic napram vladnem sektorju in ostalim sogovornikom
  • obvešča članice o dejavnostih in aktivnostih, ki so pomembne za njihovo delovanje, se tičejo mladih in dela z njimi
  • organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami
  • članicam nudi strokovno pomoč
  • skrbi za neformalno izobraževanje mladinskih delavcev in zaposlenih v mladinskih centrih. več »

Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju - član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve l. 1996.
Glavni namen Mladinskega sveta Slovenije je prispevati k vzpostavitvi okolja, ki bo mladim omogočil razvoj v odraslega posameznika, ki bo sposoben in pripravljen sooblikovati našo prihodnost. več »

Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Različne aktivnosti združujemo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije. več »

Mladinski ceh

Gre za nacionalno mladinsko organizacijo, registrirano kot društvo od leta 1992. Društvo, ki je inovativno in usmerjeno v prihodnost; v slovenski prostor uvajajo pomen rasti mladinskih voditeljev in paleto različnih znanj, ki jih mladinski voditelji potrebujejo za svoje delo.
Njihovo poslanstvo je mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi. več »

Ej!KArtice za mlade!

MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih in Evropske organizacije mladinskih kartic - EYCA.
Za potovanja in prosti čas, več kot 100.000 popustov v 41 državah po Evropi, brezplačna rezervacija prenočišč Hostelworld, mednarodni projekti, natečaji in aktivnosti za mlade! EjKArtica je namenjena vsem mladim do 26. leta ne glede na status.
To bo zame! Kje jo dobim?.....http://ejkartica.si/sl/ej_kartice/

Mladi v Akciji

Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine.

Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.

Program zasleduje 4 prednostna področja, katerih cilje morajo zasledovati projekti, ki želijo biti sprejeti v program:
- evropsko državljanstvo,
- udejstvovanje/participacija mladih,
- kulturna raznolikost,
- vključevanje mladih z manj priložnostmi.
več »

Voluntariat - zavod za mednarodno prostovoljno delo

Voluntariat - zavod za mednarodno prostovoljno delo - je slovenska veja mednarodne mirovniške organizacije in gibanja Service Civil International (SCI), ki promovira ideje miru, socialne pravičnosti, trajnostnega razvoja ter mednarodnega sodelovanja in solidarnosti skozi prostovoljno delo... več »

European Voluntary Service - evropska prostovoljna služba

EVS je ena izmed akcij Programa Mladi v akciji. EVS podpira mednarodno prostovoljno delo mladih in si prizadeva za razvoj solidarnosti, višje strpnosti ter družbene povezanosti med mladimi. Podpira neformalne izkušnje in učenje mladih, integracijo, zvišuje zaposljivost, solidarnost, aktivno sodelovanje, razbija stereotipe, pozitivno vpliva na lokalno skupnost
Traja lahko od 2 tednov do 12 mesecev.
Sodelujejo lahko mladi med 18. in 30. letom ne glede na status, ki ga imajo.
EVS poteka v državi, kjer prostovoljec ne živi ter sloni na partnerskem sodelovanju med prostovoljcem, pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo, med katerimi vsaj ena organizacija prihaja iz držav EU... več »

EURES

EURES - Enostavno iskanje informacij o možnostih za zaposlitev in izobraževanje v Evropi.
Mreža EURES vam prinaša prosta delovna mesta v 31 evropskih državah, življenjepise zainteresiranih kandidatov in vse, kar morate vedeti o življenju in delu v tujini ter še mnogo
več »

Združenje DrogArt

Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi.

Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje… več o Združenju DrogArt »

Mednarodno priznanje za mlade

Zasnova programa temelji na osebnem izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti.

Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj. Danes je program prisoten v več kot 130 državah. V tem času je v programu sodelovalo že preko 7 milijonov mladih. več »

CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

CNVOS je krovna mreža nevladnih organizacij, ki združuje več kot 600 različnih zvez in posameznih organizacij, ki delujejo na najrazličnejših področjih: od socialnega varstva prek športa, kulture in zdravja do filantropije in prostovoljstva.

Poslanstvo: S celovitim, učinkovitim in strokovnim informiranjem, svetovanjem, izobraževanjem, raziskovanjem, oblikovanjem politik, zagovorništvom, mreženjem in promocijo zagotavljati trajnostni razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji.

Vizija: Z nudenjem kakovostnih podpornih storitev in zagovorništvom biti vodilni akter na področju ustvarjanja pogojev za učinkovito delovanje in razvoj NVO v Sloveniji. več »

Artservis

Artservis je spletni medij, ki informira o razpisih, vabilih, natečajih in virih financiranja ter svetuje pri raznih opravilih iz sveta umetnosti. O novostih obvešča svoje uporabnike po elektronski pošti z okrožnico. Artservis je javno dostopen in brezplačen.

Artservis podpira samostojno in suvereno delovanje posameznikov in organizacij s področja sodobne umetnosti in vzpostavlja solidarno mrežo uporabnikov, ki prispevajo k širjenju dostopnih informacij. več »

M-LAB

M-LAB = Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj zaposlitvenih priložnosti za mlade, Pobuda skupnosti EQUAL v Republiki Sloveniji; BSC - Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Mladinski laboratorij naj bi mladim omogočil hitrejši prehod na trg dela, dvignil zaposlitvene možnosti mladih, povečal njihovo socialno vključenost, zmanjšal brezposelnost, dolgoročno zagotovil večjo zaposljivost in konkurenčnost mladih po zaključenem šolanju...
več o M-LAB