Foto arhiv

Začetki MCJ

Zgodovina

1993 - Pavla Klinar in Jožica Bergelj ob izdelavi raziskovalne naloge na temo nasilje med mladimi predlagata ustanovitev centra za delo z mladimi.

2000 - Občinski svet sprejme Strategijo razvoja družbenih dejavnosti, s katero je določil, da je potrebno poskrbeti za oblike in vsebine zdravega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa in v ta namen organizirati center za delo z mladimi.

2001 - Blaž Račič izdela raziskovalno nalogo z naslovom "Mladinski kulturni center - pomen, vloga, dejavnosti, organiziranost in financiranje" v kateri opredeli osnovne dimenzije delovanja mladinskih centrov v Sloveniji. Drugo raziskovalno nalogo z naslovom "Mladi Jesenic 2001" je pripravil Klub jeseniških študentov (avtorja Blaž Račič in Elvis Pašič). Na podlagi podatkov pridobljenih iz izvedene ankete med jeseniško mladino avtorja predlagata ukrepe, s katerimi bi:

 • izboljšali informiranost mladih o dejavnosti mladih oziroma o dejavnostih namenjene mladim,
 • povezali mladinske organizacije na lokalni ravni,
 • spodbudili oblikovanje občutka pripadnosti mestu,
 • vključili mlade v razvojna prizadevanja,
 • obstoječo športno infrastrukturo prilagodili potrebam mladih,
 • Jesenice postale mladinsko središče Zgornje Gorenjske regije,
 • zagotovili ustrezne prostorske pogoje za delo mladih,
 • omogočili, da bodo Jesenice mladim prijazno mesto.

2002 – Rezultat prizadevanj posameznikov in organizacij je Mladinski center Jesenice - od 1. marca 2002 odprt tudi za uporabnike.

Zakaj MCJ

Cilji MCJ

V centru za mlade naj bi se realizirali predvsem naslednji zastavljeni cilji:

 1. organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti otrok in mladine;
 2. organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za otroke in mladino;
 3. organiziranje mreže dogajanj za mlade
 4. koordinacija dejavnosti in prireditev za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti, organizacije, društva in posamezniki;
 5. spremljanje interesov mladih in sodelovanje pri organiziranju kulturnih, izobraževalnih, športnih in »adrenalinskih« dejavnosti
 6. informiranje in izvajanje akcij širšega pomena s poudarkom na spremljanju regijskih, vsedržavnih ali meddržavnih aktivnosti;
 7. spodbujanje in organiziranje stikov z ustreznimi organizacijami in združenji iz tujine, predvsem zamejstva;
 8. sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji javnih in priložnostnih del;
 9. zagotavljanje prostorskih, kadrovskih in finančnih pogojev za spodbujanje aktivne udeležbe mladih v družbenih dogajanjih, za aktivno preživetje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;
 10. informiranje mladih ter seznanjanje lokalne skupnosti ter širše javnosti s potrebami in problematiko mladih ter možnosti sodelovanja in vključevanja v dejavnosti centra;
 11. posredovanje informacij o možnostih za potovanja, letovanja in prevozih, namenjenih mladim (tabori po Sloveniji, interrail, Youth hosteles, internati ipd.);
 12. nudenje organizacijske in tehnične pomoči društvom, ki izvajajo dejavnost za mladino in vodijo mladinske dejavnosti;
 13. organiziranje sejmov za nakup učbenikov in študijske literature.
 14. organiziranje preventivnih programov s področja preprečevanja drog za potrebe pedagoških in svetovalnih delavcev ter šolske mladine v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;
 15. svetovanje in pomoč mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, v sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi mladih s posebnimi poudarkom na področju preprečevanja odvisnosti in socialne patologije ter iskanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za reševanje problemov;
 16. povezovanje in usklajevanje dela z organizacijami, ki se na lokalni ali državni ravni ukvarjajo z enako ali sorodno dejavnostjo (Urad za mladino, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Zveza prijateljev mladine, karitativne organizacije.

Ciljna populacija

V center bi se vključevala in v njem delovala cilnja populacija:

 • mladi v starosti od 6. do 26. leta,
 • učitelji, vzgojitelji,
 • starši,
 • animatorji,
 • drugi zainteresirani.

Komisija za mlade

Poročila s sestankov Komisije za mlade