Foto arhiv

Rezultati raziskave o poletnih počitniških aktivnostih

Prosti čas mladoletnikov predstavlja sestavni del splošne skrbi družbe za najmlaši segment prebivalstva. Skrb družbe se vidi v njenem naporu v smeri razvijanja in usmerjanja pozitivnih interesov, nagnjenj in sposobnosti mladih ter istočasno z ustvarjanjem ugodnih materialnih, bivalnih in drugih pogojev za njihovo izražanje in zadovoljavanje v prostem času. Tam, kjer skrb družbe ni prišla dovolj do izraza, imajo mladi odprt prostor za sprejemanje različnih oblik asocialnega obnašanja. Vpliv prostega časa na vedenje mladoletnikov nas je spodbudilo, da naredimo raziskavo in ugotovimo, na katerih področjih primanjkuje aktivnosti in katerim aktivnostim mladoletniki dajejo prednost. Želimo tudi ugotoviti, na kakšen način bi mladi želeli biti informirani o počitniških programih, ki smo jim pripravili in kdaj bi želeli, da bi sodelovali pri teh aktivnostih.

1. METODE OBDELAVE PODATKOV

1.2 Opis vzorca

Raziskavo smo naredili v občini Jesenice in v njej je sodelovalo 342 otrok.

Anketirali smo otroke iz vseh štirih osnovnih šol in sicer iz vsake šole po en razred od četrtega do osmega oddelka, ter en tretji razred OŠ Tone Čufar. Šole so same izbrale razrede, ki so se udeležili raziskave.

Tabela 1: Vzorec udeležencev glede na starost

ŠT. ANKETIRANCI f f(%)
1 6 - 9 LET 25 7,31%
2 10 - 15 LET 317 92,7%
3 16 - 19 LET 0 0,0%
4 20 - 26 LET 0 0,0%
5 STAREJŠI 0 0,0%
  SKUPAJ 342 100%

1.3 Opis pripomočkov

V prvem delu vprašalnika nas je zanimal podatek, ali so anketiranci zadovoljni z dosedanjimi organiziranimi poletnimi počitniškimi aktivnostmi v občini Jesenice. Potem so lahko anketiranci izbirali med več možnimi odgovori. Dovolili smo jim možnost izbire več odgovorov. Vprašalnik je večinoma bil razen prvega vprašanja odprtega tipa, ker so pri vsakem vprašanju lahko dopisali svoje predloge.

1.4 Opis postopka

Podatke smo zbirali v mesecu maju 2003. Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik. Vprašalnik so izpolnjevali osnovnošolci in je bil za vse enak. Pri obdelavi podatkov smo uporabili Microsoft Excel. Rezultate smo prikazali grafično in v tabelah.

2. PRIKAZ REZULTATOV

S prvim vprašanjem smo hoteli izvedeti ali so udeleženci raziskave zadovoljni z dosedanjimi organiziranimi poletnimi počitniškimi aktivnostimi v občini Jesenice.

Tabela 2: Ali si zadovoljen z dosedanjimi organiziranimi poletnimi počitniškimi aktivnostmi v občini Jesenice?

  DA NE
ŠT. ANKETIRANCI f f % f f %
1 OŠ Tone Čufar 74 36,63% 33 30,19%
2 OŠ Prežihov Voranc 46 22,77% 52 53,07%
3 OŠ Koroška Bela 64 31,68% 48 42,86%
4 OŠ Polde Stražišar 18 8,91% 7 28,00%
  SKUPAJ 202 100% 140 100%

V nadaljevanju raziskave smo želeli ugotoviti, katerih aktivnosti po mnenju mladostnikov je premalo. Otrokom smo dovolili, da lahko izberejo več odgovorov. Glede na to vprašanje smo dobili odgovor, da otrokom primanjkuje zabave, saj se je skoraj polovica otrok odločila za ta odgovor.

Tabela 3: Na katerih področjih je aktivnosti premalo?

  f
ZABAVA 248
ŠPORT 148
KULTURA 25
IZOBRAŽEVANJE 23
DRUGO 18

S pomočjo tretjega vprašanja smo hoteli izvedeti, katerim aktivnostim mladostniki dajo prednost.

Tabela 4: Katerim aktivnostim daješ prednost?

AKTIVNOSTI f
športna tekmovanja 204
koncerti za mlade 155
zabava 85
ustvarjalne delavnice 54
tečaji 33
pohodništvo 18
drugo 12
seminarji 7
druge oblike izobraževanja 3

Iz tabele je razvidno, da otroci dajejo prednost športnim tekmovanjem in koncertom za mlade ter zabavi.

V četrtem vprašanju smo jih vprašali po terminu, ki je njim najbolj ugoden za njihovo sodelovanje. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da bi najraje sodelovali v različnih aktivnostih takoj po zaključku šole.

Tabela 5: V katerem terminu bi rad sodeloval?

TERMINI f
takoj po zaključku šole 175
pred pričetkom šole 45
julija 87
avgusta 67

V petem vprašanju smo jih povprašali po njihovih predlogih za konkretne aktivnosti.
Njihovi odgovori so bili zelo zanimivi, lahko bi celo rekli pričakovani. Otroci nižjih razredov so predlagali tečaje plavanja in rekreacijsko plavanje, učenje plesov, tečaj jahanja, badminton ter tečaje tenisa. Njihovi odgovori so se večinoma ponavljali. Starejši mladostniki oz. otroci višjih razredov so predlagali koncerte za mlade, igranje na igriščih košarke, nogometa, rokometa in odbojke ter tekmovanje v teh športih. Dvajset otrok bi imelo luna park, majhno število bi imelo koncerte za gledališčem ter imelo skate park in igralo tenis. Nekaj otrok bi se celo učilo tujih jezikov. Okoli tretjina otrok ni predlagala ničesar.

V šestem vprašanju smo jih vprašali, v kakšni obliki bi želeli dobiti informacije o počitniških programih. Iz tabele je razvidno, da bi najbolj želeli dobiti informacije o počitniških programih prek Jeseniških novic in v obliki zgibanke, čeprav niso izključili niti ostalih možnosti informiranja.

Tabela 6: V kakšni obliki želiš dobiti informacije o počitniških programih?

OBLIKA INFORMACIJE f
brošura 77
zgibanka 114
spletne strani Mladinskega centra 53
mesečno glasilo Jeseniške novice 122
drugo 27

3. INTREPRETACIJA IN RAZPRAVA

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, s katerimi dosedanjimi aktivnostmi so otroci zadovoljni in kaj bi morali spremeniti glede teh dejavnosti.

Ugotovili smo, da otrokom primanjkuje zabave in športnih aktivnostih. Otroci bi radi imeli več športnih druženj in koncertov za mlade s popularnimi skupinami, več športnih tekmovanj in plavanja na bazenu Ukova. Nekateri bi imeli disco in luna park. Med mnenji otrok skoraj ni bilo razlike. Odgovori so se večkrat ponavljali. Iz raziskave je razvidno tudi, da bi se otroci želeli udeležiti različnih aktivnosti takoj po zaključku šole, ker takrat ne gredo s starši na dopust.

Na koncu lahko zaključimo, da so nam osnovnošolci veliko pomagali pri načrtovanju počitniških aktivnosti, saj smo ugotovili kaj si otroci želijo.

Podobno raziskavo bi bili potrebno narediti v srednjih šolah.

Jesenice, maj 2003